top of page
Logo-jardin-musical-complet-white-horizo

Voorwaarden

1. Toepassingsgebied

1.1. De volgende algemene voorwaarden (hierna "TAC") zijn van toepassing op alle contracten die worden gesloten tussen Jardin Musical ASBL, Briques Quai 62, 1000 Brussel, vertegenwoordigd door haar beheerders Julien Brocal en Benjamin Prunet (hierna "JARDIN MUSICAL") en de KLANT zoals gedefinieerd in Paragraaf 3.1 met betrekking tot diensten aangeboden op www.jardinmusical.tv  en www.jardinmusical.org. Meer informatie over de identiteit en de contactgegevens van JARDIN MUSICAL vindt u in de identificatie van de aanbieder.

1.2. Deze TAC, het privacybeleid, de registratie volgens sectie 3 en de bevestiging volgens sectie 5.3 vormen de volledige overeenkomst tussen JARDIN MUSICAL en de KLANT. Afwijkende of aanvullende bepalingen van de KLANT zijn niet van toepassing, ook als JARDIN MUSICAL daar niet uitdrukkelijk bezwaar tegen heeft. Contracttalen zijn Frans en Engels.

2.Streamingdiensten

2.1. Op www.jardinmusical.tv  (momenteel doorverwezen naar www.jardinmusical.org ), biedt JARDIN MUSICAL gratis en tegen betaling toegang tot opnames van abonnements- en niet-abonnementsconcerten en andere inhoud door de Jardin Musical voor streaming via internet. In het archief zullen opnames van concerten als video on demand worden aangeboden. Toegang tot de live concerten wordt verleend door middel van een livestream.

2.2. Het videosignaal van JARDIN MUSICAL wordt geproduceerd in High Definition en is gecodeerd voor internetstreaming. Afhankelijk van de internetverbinding van de KLANT kan hij kiezen uit een reeks verschillende kwaliteitsniveaus van verzending.

2.3. JARDIN MUSICAL beslist zelfstandig welke concerten als livestream of als video on demand worden aangeboden op www.jardinmusical.tv . De KLANT heeft niet het recht om te claimen dat bepaalde concertopnames beschikbaar worden gesteld op www.jardinmusical.tv , zelfs als JARDIN MUSICAL deze beschikbaarheid eerder heeft aangekondigd. Verder behoudt JARDIN MUSICAL zich het recht voor om om juridische redenen bepaalde inhoud uit het archief te verwijderen en/of om juridische redenen bepaalde regio's uit te sluiten van het aanbod van streamingdiensten (Geoblocking).

2.4. Het verstrekken van internettoegang die nodig is voor het gebruik van de streamingdiensten gedefinieerd in secties 2.1 en 2.2 is niet onderworpen aan het contract tussen de KLANT en JARDIN MUSICAL.

3. Registratie

3.1. De KLANT mag de streamingdiensten aangeboden door JARDIN MUSICAL alleen gebruiken na voorafgaande registratie als gebruiker op www.jardinmusical.tv . Alleen belangrijke personen die ook handelingsbekwaam zijn, mogen zich inschrijven.

3.2. Registratie vindt plaats via de apparaten met internettoegang van de KLANT op www.jardinmusical.tv . Om te registreren, moet de KLANT de volgende gegevens verstrekken: voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, land en een wachtwoord.

3.3. Bij het indienen van het ingevulde registratieformulier aanvaardt de KLANT deze overeenkomst met betrekking tot de toegang tot de inhoud van www.jardinmusical.tv  en het gebruik van streamingdiensten (hierna "OVEREENKOMST VAN GEBRUIK").

3.4. De KLANT zorgt ervoor dat alle gegevens die tijdens de registratie zijn ingevoerd correct zijn en dat hij geen gegevens van een derde partij heeft gebruikt. De KLANT zal JARDIN MUSICAL onmiddellijk op de hoogte brengen van elke wijziging van de gegevens.

4. Gebruik

4.1. Het gebruik van de streamingdiensten is beperkt tot bepaalde inhoud en tijd. De KLANT mag alleen video's streamen voor privégebruik.

4.2. JARDIN MUSICAL biedt de KLANT de volgende soorten gebruik aan:

4.2.1. Met de aankoop van een ticket krijgt de KLANT toegang tot de concertopnames die beschikbaar zijn in het archief van www.jardinmusical.tv en tot een bepaald aantal live concerten tijdens de geldigheidsduur van het ticket. De gebruiksperiode begint wel met de aankoop van het ticket, met onbeperkte bezichtigingen van de gerelateerde inhoud, tot de verwijdering van de inhoud uit het archief.  

4.2.2. Als de KLANT zich abonneert op het Lid / Lid 12 maanden lidmaatschap aangeboden door JARDIN MUSICAL, mag hij alle streamingdiensten gebruiken op www.jardinmusical.tv  tegen betaling van een maandelijks bedrag of een eenmalige betaling. De gebruiksperiode begint na ontvangst van de betaling van de eerste maandelijkse vergoeding en eindigt één maand nadat de laatste maandelijkse vergoeding is ontvangen. Het abonnement kan in de laatste maand voor het einde van de 12 maanden worden opgezegd, anders wordt het abonnement automatisch verlengd voor een nieuwe periode van 12 maanden. Annulering vereist een tekstformulier (schriftelijk, geen handtekening vereist, bijv. e-mail, fax) om effectief te zijn.

4.3. De KLANT mag geen misbruik maken van de streamingdiensten. Het is hem in het bijzonder verboden om

  • het geheel of gedeeltelijk opnemen van de concerten;

  • het gebruiken van de stream voor commerciële doeleinden of voor openbare uitvoering, het publiekelijk uitzenden of op een andere manier verspreiden; goud

  • het reproduceren van de stroom.

4.4. Als de KLANT de plichten die zijn gedefinieerd in Paragraaf 4.3 niet nakomt, kan JARDIN MUSICAL de toegang van de KLANT blokkeren en de GEBRUIKSOVEREENKOMST om een dringende reden beëindigen.

5. Aankoop van tickets, inhoud en abonnementen op het Lid / Ledenlidmaatschap

5.1. Tickets, inhoud en abonnementen kunnen alleen worden gekocht na voorafgaande registratie als KLANT van www.jardinmusical.tv . Om een ticket, inhoud of abonnement op het ROUND UP-lidmaatschap van de streamingdiensten te kopen, kiest de KLANT het ticket, de inhoud of het abonnement door de websiteprocedure te volgen. Dit proces vormt geen contractueel aanbod.

5.2. Na ontvangst van de bestelling en na betaling zoals gedefinieerd in sectie 9, ontvangt de KLANT een automatisch gegenereerde e-mail van JARDIN MUSICAL, waarin de ontvangst van de bestelling wordt bevestigd. Deze ontvangstbevestiging vormt de aanvaarding van het contractuele aanbod en voltooit de aankoop van het ticket, de inhoud of het abonnement (hierna "KOOPOVEREENKOMST"). Tegelijkertijd wordt het ticket of de inhoud opgeslagen in het gebruikersaccount en/of wordt het abonnement geactiveerd.

6. Herroepingsrecht

Indien de KLANT een consument is, heeft hij het recht zijn abonnement op het ROUND UP-lidmaatschap binnen 14 dagen na het abonnement op te zeggen. Volgens artikel VI.53. 13° van het Wetboek van economisch recht, heeft de KLANT geen herroepingsrecht voor de aankoop van tickets en inhoud.

Het herroepingsrecht eindigt zodra JARDIN MUSICAL de streamingdiensten volledig heeft geleverd.

 

7. Gebruik van de streamingdiensten, technische vereisten

7.1. De streamingdiensten worden ter inzage aangeboden op www.jardinmusical.tv .  

7.2. Voor een probleemloze ontvangst heeft de KLANT een internetverbinding nodig met een minimale bandbreedte van 2000 Kbit/s. Een bandbreedte van 6000 Kbit/s of meer wordt echter aanbevolen.

7.3. Streamingdiensten zijn ook toegankelijk via bepaalde televisietoestellen, Blu-ray-spelers, mobiele toestellen en audiosystemen die zijn uitgerust met een geïntegreerde internetverbinding. Dit aanbod is vrijblijvend, kan variëren en kan te allen tijde door JARDIN MUSICAL worden herroepen.

7.4. De KLANT heeft toegang tot de streamingdiensten van JARDIN MUSICAL op meerdere apparaten. Gelijktijdig streamen is mogelijk.

8. Prijzen en tickets

De prijs van tickets, inhoud en abonnementen en hun looptijd blijkt uit de presentatie van de producten. Alle prijzen zijn brutoprijzen inclusief de respectieve wettelijke btw die geldig is op het moment van bestelling.

9. Betaling

9.1. De koopprijs dient vooruit betaald te worden en is onmiddellijk opeisbaar bij het afsluiten van de bestelling.

9.2. De KLANT kan betalen met kredietkaart, Bancontact en PayPal.

9.3. Indien de KLANT de betalingsverplichting niet nakomt of reeds betaalde bedragen worden teruggestort of opnieuw afgeschreven, is JARDIN MUSICAL gerechtigd, met behoud van het recht om verdere vorderingen in te dienen, de toegang van de KLANT tot zijn rekening te blokkeren. Als de rekening wordt geblokkeerd vanwege openstaande schulden, wordt opnieuw toegang verleend als de schulden zijn vereffend. Het recht om de GEBRUIKSOVEREENKOMST op grond van artikel 13 te beëindigen, blijft onaangetast.

10. Toegangsgegevens

10.1. De toegangsgegevens (e-mailadres en wachtwoord) mogen alleen door de KLANT worden gebruikt. De KLANT mag de toegangsgegevens niet doorgeven aan een derde partij. De KLANT houdt zijn toegangsgegevens geheim en wijzigt of laat JARDIN MUSICAL de gegevens wijzigen, indien hij constateert dat zijn toegangsgegevens zijn misbruikt. Dit geldt ook bij vermoeden van misbruik.

10.2. De KLANT is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door een derde die gebruik maakt van zijn account, indien en voor zover hij daarvoor verantwoordelijk wordt gehouden. De KLANT is verantwoordelijk voor het bewijzen dat hij niet schuldig is.

10.3. Indien de KLANT de in artikel 10.1 gedefinieerde zorgvuldigheidsplichten substantieel schendt, kan JARDIN MUSICAL de toegang van de KLANT (tijdelijk) blokkeren. De KLANT wordt hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

11.Garantie

11.1. JARDIN MUSICAL geeft geen garantie of garantie voor de goede werking van de internetverbinding of de prestaties van het gebruikte eindapparaat.

11.2. MUSICAL GARDEN zal technische storingen indien mogelijk onverwijld verhelpen. Als een servicestoring ertoe leidt dat de KLANT de videostream niet kan gebruiken volgens de voorwaarden van de GEBRUIKSOVEREENKOMST of als het mogelijke gebruik aanzienlijk wordt beïnvloed, biedt JARDIN MUSICAL de volgende compensatie:

11.2.1. Als livestreaming om technische redenen niet mogelijk is, zal JARDIN MUSICAL de KLANT de betreffende opname later als video op aanvraag ter beschikking stellen.

11.2.2. In het geval van een storing bij het streamen van video on demand, zal JARDIN MUSICAL de KLANT later toegang geven tot de stream.

12. Beperking van aansprakelijkheid

12.1. JARDIN MUSICAL is onbeperkt aansprakelijk voor schade als gevolg van opzet of grove schuld van JARDIN MUSICAL, zijn wettelijke vertegenwoordigers of personen die JARDIN MUSICAL gebruikt om zijn verplichtingen na te komen. Voor zover de schending van de GEBRUIKSOVEREENKOMST onbedoeld is, is de aansprakelijkheid van JARDIN MUSICAL beperkt tot typisch voorzienbare schade bij het sluiten van de GEBRUIKSOVEREENKOMST voor gewone nalatige schending van dergelijke verplichtingen die voortvloeien uit de contractuele relatie die de juiste uitvoering van de GEBRUIKSOVEREENKOMST mogelijk in de eerste plaats, waarvan de naleving de contractpartner regelmatig mag vertrouwen en waarvan de schending het beoogde doel van de GEBRUIKSOVEREENKOMST in gevaar brengt (materiële contractuele verplichtingen). Elke aansprakelijkheid die hierboven niet uitdrukkelijk is voorzien - inclusief de aansprakelijkheid voor personen die in dienst zijn bij het uitvoeren van een verplichting en plaatsvervangende agenten - wordt afgewezen.

12.2. De in paragraaf 12.1 overeengekomen beperking en uitsluiting van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van letsel aan leven, lichaam en gezondheid, in geval van non-conformiteit van goederen indien JARDIN MUSICAL een garantie heeft gegeven voor de kwaliteit van het product, of in gevallen waar JARDIN MUSICAL op frauduleuze wijze het materiële defect van het product verzweeg. De aansprakelijkheid naar Belgisch recht blijft onaangetast.

13. Beëindiging van de GEBRUIKSOVEREENKOMST

13.1. De KLANT kan de GEBRUIKSOVEREENKOMST op elk moment aan het einde van de maand beëindigen. Zijn recht om te beëindigen wegens dringende redenen blijft onaangetast.

13.2. JARDIN MUSICAL kan de GEBRUIKSOVEREENKOMST op elk moment beëindigen met een opzegtermijn van 2 weken voor het einde van de maand, maar op zijn vroegst aan het einde van de geldigheidsperiode van een abonnement dat door de KLANT is verworven in overeenstemming met sectie 4.2.2. Het recht van JARDIN MUSICAL om om dringende redenen te beëindigen blijft onaangetast. In het bijzonder heeft JARDIN MUSICAL het recht om de overeenkomst om dringende reden te beëindigen als de KLANT deze TAC schendt. In geval van opzegging wegens dringende reden, worden alle tickets en abonnementen die geldig waren op het moment van de opzegging ongeldig. Reeds betaalde vergoedingen worden niet gerestitueerd.

13.3. Na opzegging van de GEBRUIKSOVEREENKOMST heeft de KLANT geen toegang meer tot zijn ledendiensten op www.jardinmusical.tv . Zijn account wordt verwijderd.

13.4. Elke opzegging moet in tekstvorm worden gedaan (schriftelijk, geen handtekening vereist, bijv. e-mail, fax).

 

15.Gegevensbescherming

JARDIN MUSICAL verzamelt en bewaart alle gegevens die nodig zijn voor zakelijke doeleinden. Bij de verwerking van de persoonsgegevens van de KLANT houdt JARDIN MUSICAL zich aan de geldende wettelijke bepalingen.

16. Auteursrecht

Alle tekst, afbeeldingen, grafische afbeeldingen en/of video's die zijn opgenomen in of beschikbaar zijn gesteld via www.jardinmusical.tv  en hun rangschikking en grafische presentatie op de website zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht en verdere beschermingswetten. De KLANT mag geen materiaal dat op deze website beschikbaar wordt gesteld (bv. tekst of afbeeldingen) gebruiken, verspreiden of wijzigen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van JARDIN MUSICAL (schriftelijk, handtekening vereist).

17. Wijzigingen

JARDIN MUSICAL heeft het recht om deze TAC te allen tijde te wijzigen, tenzij het materiële bepalingen van de contractuele relatie (zoals de aard, omvang, duur en opzegging) betreft. Dergelijke wijzigingen zijn onder meer nodig in geval van lacunes in de regelgeving (bijvoorbeeld door wetswijzigingen; rechterlijke uitspraken die deze TAC nietig verklaren). De KLANT zal uiterlijk 6 weken voordat ze van kracht worden in tekstvorm (schriftelijk, geen handtekening vereist, bijv. e-mail, fax) in tekstvorm op de hoogte worden gebracht. De wijzigingen worden geacht te zijn goedgekeurd door de KLANT indien hij niet binnen 6 weken na kennisgeving bezwaar maakt. Indien hij bezwaar maakt, worden de wijzigingen geen onderdeel van de overeenkomst tussen partijen en blijft de GEBRUIKSOVEREENKOMST ongewijzigd. JARDIN MUSICAL wijst uitdrukkelijk op de mogelijkheid van bezwaar en nakoming binnen de termijn van 6 weken. Het herroepingsrecht blijft onaangetast.

18.Toepasselijk recht

Deze TAC, de GEBRUIKSOVEREENKOMST en alle AANKOOPOVEREENKOMSTEN (voor tickets, abonnementen of vouchers) tussen JARDIN MUSICAL en de KLANT worden beheerst door de wetten van België. Het Verdrag inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen is niet van toepassing.

19. Slotbepalingen

19.1. Voor wijzigingen en aanvullingen op de TAC is een tekstformulier (schriftelijk, geen handtekening vereist, bijv. e-mail, fax) vereist om effectief te zijn.

19.2. Indien enige bepaling van deze TAC ongeldig zou zijn, tast dit de geldigheid van alle andere bepalingen van de TAC niet aan.

19.3. Voor zover wettelijk toegestaan is Brussel de plaats van uitvoering en de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen tussen de partijen.

20.Identificatie van de aanbieder

Onze contactgegevens zijn:

JARDIN MUSICAL ASBL , vertegenwoordigd door haar beheerders Julien Brocal en Benjamin Prunet

Baksteenkade 62

1000 Brussel

Registratienummer: 0742 627 842

E- mail: info@jardinmusical.org

bottom of page